Gå direkt till sidans innehåll

Unga i ekonomiskt utsatta hushåll

Symbolen för målet ingen fattigdom
Mål 1 Ingen fattigdom
Indikator SDG.1.1

Till 2030 ska vi minst halvera den andel barn i alla åldrar som lever i någon form av fattigdom. Barn som lever i ekonomisk utsatthet och socialt utanförskap löper högre risk än andra att drabbas av ohälsa och flera sociala problem som påverkar deras möjligheter längre fram i livet. Kommuner har viss möjlighet att påverka utfallet för indikatorn, exempelvis genom att arbeta för att minska antalet invånare som behöver långvarigt ekonomiskt bistånd.

Andel invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll

Datakälla: SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2019
Senaste värdet:
2,9 % (2021)
Utgångsvärde:
3,7 % (2019)

Kommentar

Andel invånare i ekonomiskt utsatta hushåll har minskat i Lerums kommun sedan 2007. Dessutom är det en väldigt liten andel, 2,9 procent, jämfört med Sverige som helhet och andra kommuner i länet.

Om statistiken

Indikatorn visar andelen barn som lever i hushåll med låg inkomst eller ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag). Låg inkomst innebär att hushållens inkomst ligger under lägsta utgiftsnivå baserad på den socialbidragsnorm som fastställdes på 1980-talet (med inflationsuppräkningar) och en norm för boendeutgifter. Med ekonomiskt bistånd menas att hushållet erhållit ekonomiskt bistånd minst en gång under året. Nyckeltalet beräknas på samma sätt som Rädda barnens Barnfattigdomsindex som dock använder åldersgruppen 0-17 år.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>9,7 %

1

 Medel

5,1–9,7 %

2

 Lågt

<5,1 %

Uppdaterad: 2023-09-08