Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av kväveoxider per invånare

Symbolen för målet hållbara städer
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Indikator SDG.11.3

NOx är samlingsnamn för luftföroreningar i form av kväveoxid och kvävedioxid. Utsläpp av NOx uppstår vid förbränning i höga temperaturer och är starkt kopplat till användningen av motordrivna fordon såsom bilar, sjöfart och arbetsmaskiner men uppstår exempelvis också vid energiproduktion.

Biltrafiken är den största källan i de flesta tätorter. Kväveoxider är giftiga och bidrar till ozonbildning samt organiska föroreningar som leder till övergödning och försurning av skog, mark och vatten. De har även negativ påverkan på våra andningsorgan.

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx) per invånare

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet:
5,0 kg/inv. (2020)
Utgångsvärde:
22,5 kg/inv. (1990)

Kommentar

I hela Sverige har utsläppen av kväveoxider minskat över åren, och så även i Lerums kommun. Kommunen har även låga utsläpp per invånare. För att se vilka sektorer som bidrar mest till utsläppen se indikatorn Utsläpp av kväveoxider totalt.

Om statistiken

Indikatorn visar totala emissioner av kväveoxider (NOx) avseende utsläppet från samtliga sektorer dividerat med invånare inom det geografiska området.

Uppdaterad: 2023-04-20