Gå direkt till sidans innehåll

Invånare med fetma

Symbolen för målet ingen hunger
Mål 2 Ingen hunger
Indikator SDG.2.1

För att sätta målet Ingen hunger i en svensk kontext ligger fokus på de delmål där Sverige har utmaningar framför sig. Gällande delmålet om felnäring har Sverige sina stora utmaningar kopplat till fetma. Senast 2030 ska vi ha avskaffat alla former av felnäring, bland annat felnäring som bidrar till fetma. Med fetma menas att personen har ett Body Mass Index (BMI) som är högre än 30. Övervikt och fetma åtföljs av exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseapparaten, vissa cancerformer samt förtida död. Fetma utvecklas genom en kombination av levnadsvanor, miljöfaktorer och arv.

Andel invånare med BMI högre än 30

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Män

2007

9

1

Män

2008

9

2

Män

2009

9

3

Män

2010

11

4

Män

2011

11

5

Män

2012

12

6

Män

2013

11

7

Män

2014

10

8

Män

2015

11

9

Män

2016

11

10

Män

2018

14

11

Män

2020

14

12

Män

2021

14

13

Män

2022

13

14

Kvinnor

2007

8

15

Kvinnor

2008

9

16

Kvinnor

2009

10

17

Kvinnor

2010

11

18

Kvinnor

2011

10

19

Kvinnor

2012

11

20

Kvinnor

2013

11

21

Kvinnor

2014

12

22

Kvinnor

2015

14

23

Kvinnor

2016

14

24

Kvinnor

2018

14

25

Kvinnor

2020

13

26

Kvinnor

2021

13

27

Kvinnor

2022

13

28

Riket

2016

14

29

Riket

2018

15

30

Riket

2020

16

31

Riket

2021

16

32

Riket

2022

16

33

Totalt

2007

9

34

Totalt

2008

9

35

Totalt

2009

10

36

Totalt

2010

11

37

Totalt

2011

11

38

Totalt

2012

12

39

Totalt

2013

11

40

Totalt

2014

11

41

Totalt

2015

13

42

Totalt

2016

12

43

Totalt

2018

14

44

Totalt

2020

14

45

Totalt

2021

14

46

Totalt

2022

13

Datakälla: Folkhälsomyndighetens undersökningar Hälsa på lika villkor samt Liv & Hälsa

Kommentar

Fetma är ett problem som ökar i Sverige generellt och under en längre tid har även fler i Lerum uppgett att de har ett högt BMI. Dock bröts trenden i undersökningen 2022 då en mindre andel av männen uppgav sig ha högt BMI.

Om statistiken

Statistiken kommer från Folkhälsomyndighetens enkät Hälsa på lika villkor. Man ska vara lite försiktig med att tolka de kommunala resultateten från enkäter som främst sammanställs för nationell nivå då urvalet svarande kan vara väldigt litet på kommunal nivå. BMI baseras på ett visst förhållande mellan individers vikt och längd (kg/m²) och räknas ut genom vikt (i kg) dividerat med längd (m²) i kvadrat. Extremvärden exkluderas i beräkningen så att en person måste vara mellan 101 och 249 cm samt väga mellan 30 och 200 kg för att ingå.

Uppdaterad: 2023-04-20