Gå direkt till sidans innehåll

Trygga elever i åk 9

Symbolen för målet god utbildning för alla
Mål 4 God utbildning för alla
Indikator SDG.4.3

Till 2030 ska vi ha en inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö som tar hänsyn till jämställdhetsaspekter så att alla kan känna sig trygga i skolan.

Andel elever i åk 9 som känner sig trygga i skolan

Rad-id Kön Senaste värdet (%) Datum

0

Män

 88

2021

1

Kvinnor

 78

2021

2

Totalt

 81

2021

3

Alla kommuner (ovägt medel)

 79

2021

Datakälla: Skolinspektionen

Kommentar

I de kommunala skolorna i Lerum uppger 81 procent av eleverna att de känner sig trygga i skolan. Sedan första gången frågan ställdes, 2016, har andelen gått ned. Fler pojkar än flickor anger att de känner sig trygga. Medelvärdet för alla kommuner är genom åren lägre än i Lerum.

Om statistiken

Indikatorn visar andel elever i årskurs 9 som angivit något av alternativen "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" som svar på påståendet "Jag känner mig trygg i skolan", i Skolinspektionens "Skolenkäten". För data på kommunnivå redovisas enbart elever i kommunala skolor.

Uppdaterad: 2023-04-20