Gå direkt till sidans innehåll

Vattendrag med god ekologisk status

Symbolen för målet rent vatten och sanitet
Mål 6 Rent vatten och sanitet
Indikator SDG. 6. 3

Att ett vattendrag bedöms ha god ekologisk status innebär att det inte har några påtagliga miljöproblem och endast har obetydliga avvikelser från opåverkade naturliga så kallade referensförhållanden.

Datakälla: VISS

Kommentar

I den senaste förvaltningscykeln uppnådde inga av vattendragen i Lerum god ekologisk status. Det finns 19 bedömda vattendrag i kommunen, varav samtliga uppnår måttlig ekologisk status. Problem med konnektivitet, alltså begränsad framkomlighet för framförallt fiskar i vattensystemet, och påverkan från vattenkraft gör att de inte kan uppnå god status. I vissa fall är även övergödning ett problem som påverkar bedömningen.

Om statistiken

Ett vattendrag med koppling till flera kommuner eller län ingår i beräkningen för varje kommun eller län det har koppling till. Klassning görs successivt under en flerårscykel, varje kommun och län kommer därför exempelvis att ha samma resultat alla år 2010-2016.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>23 %

1

 Medel

2–23 %

2

 Lågt

<2 %

Uppdaterad: 2024-01-08