Gå direkt till sidans innehåll

Om indikatorerna

Artikel

RKA:s arbete att välja indikatorer för Agenda 2030

Arbetet med att ta fram indikatorer för de Globala målen har i enlighet med uppdraget utgått från befintlig statistik. Det betyder att det inte har varit aktuellt att samla in nya uppgifter från kommuner och regioner. Med beaktande av den korta tid uppdraget löpt under hade det också varit svårt att hinna samla in ny data. Dock har många nya nyckeltal publicerats i Kolada, baserat på befintlig statistik som RKA har fått tillgång till från flera olika källor. Hänsyn har tagits till SCB:s val av nationella indikatorer för den internationella rapporteringen av Agenda 2030, i vissa fall med anpassning av indikatorerna efter den svenska lokala kontexten. När det gäller redovisningen av indikatorerna under olika mål har RKA som regel redovisat dem under samma mål som SCB:s indikatorer.

I processen med att ta fram ett lämpligt urval har RKA hämtat inspiration från Naturvårdsverkets arbete samt Sveriges miljömål www.sverigesmiljomal.se men också från Tysklands val av indikatorer för den lokala och regionala nivån inom Agenda 2030.

Förankringen av nyckeltalsurvalet hos kommuner och regioner har varit en viktig del av uppdraget. För att nyckeltalen ska bidra i kommuners och regioners genomförande av de Globala målen har RKA haft hjälp av en arbetsgrupp bestående av 28 kommuner och regioner. De aktuella kommunerna och regionerna bjöds in att delta i arbetet mot bakgrund av det stora intresse och engagemang som de redan visat inom Agenda 2030. Hos flera av dem är det lokala arbetet långt framskridet när det gäller kopplingen till uppföljning, mål och styrning.

En referensgrupp bestående av representanter från olika organisationer och myndigheter har stöttat RKA:s kansli under hela arbetsprocessen. Deltagarna i referensgruppen företräder olika områden och kompetenser relevanta inom Agenda 2030.

Utgångspunkter för arbetet med att ta fram nyckeltalsurval

Eftersom detta urval är avsett att stimulera arbetet med Agenda 2030 i kommuner och regioner har en avgränsning gjorts till nyckeltal som avser förhållanden som utgör reella utmaningar i kommuner, län eller regioner. Agenda 2030 är ett internationellt ramverk för hållbar utveckling och innehåller därför områden som inte alls eller i mycket begränsad omfattning utgör problem i Sverige. Det innehåller också ett antal målsättningar som i första hand berör den nationella nivån. Avgränsningen till problem som är aktuella i Sverige och berör den lokala politiska nivån innebär att ett antal delmål i Agenda 2030 inte kommer att belysas i urvalet.

Ett hållbart samhälle är en målsättning på systemnivå (samhället, världen). En kommun- eller regionledning kan i varierande utsträckning bidra till utveckling i viss riktning. För att ge möjlighet att följa upp organisationens bidrag till systemets hållbarhet har ett antal nyckeltal som berör kommunernas och regionernas verksamheter valts ut. Samtidigt är olika aspekter av hållbarhet i hela det lokala systemet en viktig faktor för den strategiska planeringen, så att man kan prioritera och agera rätt i den egna verksamheten. För att svara upp mot behovet av en sådan omvärldsanalys har också nyckeltal som i högre grad beskriver läget i systemet, än den egna organisationens bidrag, inkluderats. Vår målsättning är alltså att erbjuda nyckeltal både om det som kommuner och regioner direkt kan påverka, dvs har rådighet över, och det som är svårare att påverka men viktigt att känna till och ta hänsyn till.

Uppdaterad: 2023-02-14