Gå direkt till sidans innehåll

Avsaknad av tillit

Symbolen för målet fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Indikator SDG. 16. 6

Människor med högre tillit till andra är mer benägna att delta i sociala aktiviteter medan låg tillit i flera studier visat sig ha samband med både fysisk och psykisk ohälsa samt ökad dödlighet.

Andel invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra

Rad-id Kön Senaste värdet (%) Datum

0

Män

 27

2022

1

Kvinnor

 22

2022

2

Totalt

 24

2022

3

Riket

 28

2022

Datakälla: Folkhälsomyndighetens undersökning Hälsa på lika villkor (HLV)

Kommentar

Ungefär en fjärdedel av de svarande i Lerums kommun uppger att de saknar tillit till andra, vilket är lägre än andelen i hela landet. En större andel män än kvinnor uppger att de saknar tillit till andra.

Om statistiken

Indikatorn visar 4-årsmedelvärden hämtade från den nationella enkäten Hälsa på lika villkor. Man ska vara lite försiktig med att tolka de kommunala resultaten ifrån enkäter som främst sammanställs för nationell nivå då urvalet svarande kan vara väldigt litet på kommunal nivå.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>31 %

1

 Medel

25–31 %

2

 Lågt

<25 %

Uppdaterad: 2023-09-10