Gå direkt till sidans innehåll

Invånare med övervikt eller fetma

Symbolen för målet ingen hunger
Mål 2 Ingen hunger
Indikator SDG. 2. 3

För att sätta målet Ingen hunger i en svensk kontext ligger fokus på de delmål där Sverige har utmaningar framför sig. Gällande delmålet om felnäring har Sverige sina stora utmaningar kopplat till fetma. Senast 2030 ska vi ha avskaffat alla former av felnäring, bland annat felnäring som bidrar till övercikt och fetma. Övervikt och fetma åtföljs av exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseapparaten, vissa cancerformer samt förtida död. Fetma utvecklas genom en kombination av levnadsvanor, miljöfaktorer och arv.

Andel invånare med övervikt eller fetma

Datakälla: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV)
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2007
Senaste värdet:
47,9 % (2022)
Utgångsvärde:
43,9 % (2007)

Kommentar

Fetma är ett problem som ökar i Sverige generellt och sett över en längre tid har även fler i Lerum uppgett att de har ett högt BMI. Dock bröts trenden i undersökningen 2020 och har sedan dess minskat.

Om statistiken

Nationella folkhälsoenkäten är en urvalsundersökning bland befolkningen 16 år och äldre, för 2020 och tidigare omfattas 16-84 år, data avser år T-3 till T. Flerårsmedelvärden redovisas för att få tillräckligt stort dataunderlag. BMI beräknas enligt: vikt (i kg) dividerat med längd (m2) i kvadrat. Andelen räknas genom att ta antal enkätsvarande som beräknats ha ett BMI 25 eller högre enligt ovan dividerat med det totala antalet som besvarat frågan. Extremvärden har exkluderats.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>60 %

1

 Medel

54–60 %

2

 Lågt

<54 %

Uppdaterad: 2024-01-08