Gå direkt till sidans innehåll

Vattendrag med god ekologisk status

Symbolen för målet rent vatten och sanitet
Mål 6 Rent vatten och sanitet
Indikator SDG. 6. 3

Att ett vattendrag bedöms ha god ekologisk status innebär att det inte har några påtagliga miljöproblem och endast har obetydliga avvikelser från opåverkade naturliga så kallade referensförhållanden.

Andel vattendrag med god ekologisk status

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lerum

2010

31

1

Lerum

2017

5

2

Lerum

2021

0

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

11

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

9

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

8

6

Riket

2017

34

7

Riket

2021

34

8

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

12

9

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

8

10

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

7

Datakälla: VISS

Kommentar

I den senaste förvaltningscykeln uppnådde inga av vattendragen i Lerum god ekologisk status. Det finns 19 bedömda vattendrag i kommunen, varav samtliga uppnår måttlig ekologisk status. Problem med konnektivitet, alltså begränsad framkomlighet för framförallt fiskar i vattensystemet, och påverkan från vattenkraft gör att de inte kan uppnå god status. I vissa fall är även övergödning ett problem som påverkar bedömningen.

Om statistiken

Ett vattendrag med koppling till flera kommuner eller län ingår i beräkningen för varje kommun eller län det har koppling till. Klassning görs successivt under en flerårscykel, varje kommun och län kommer därför exempelvis att ha samma resultat alla år 2010-2016.

Uppdaterad: 2024-01-08