Gå direkt till sidans innehåll

Barn med låg ekonomisk standard

Symbolen för målet ingen fattigdom
Mål 1 Ingen fattigdom
Indikator SDG. 1. 1

Låg ekonomisk standard är ett relativt fattigdomsmått och avser andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard är mindre än 60 procent av medianvärdet för riket. Det är ett mått som anger vilka i samhället som löper risk för fattigdom jämfört med andra.

Den ekonomiska standarden för hushållen har ökat de senaste åren, men det är inte jämt fördelat mellan olika grupper. För att göra jämförelser av disponibel inkomst mellan olika typer av hushåll används en metod som sätter hushållets totala disponibla inkomst i relation till hushållets sammansättning av vuxna och barn. Disponibel inkomst avser summan av samtliga hushållsmedlemmars alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar (exempelvis återbetalt studielån).

Andel invånare 0-19 år med låg ekonomisk standard

Datakälla: SCB
Trend:
Ingen tydlig trendutveckling Ingen tydlig trendutveckling sedan 2011
Senaste värdet:
6 % (2021)
Utgångsvärde:
6 % (2011)

Kommentar

En väldigt liten andel av barnen i Lerum har låg ekonomisk standard. Andelen har varken ökat eller minskat sedan 2011. Eftersom måttet ekonomisk standard är relativ till alla i riket betyder det inte att barnen är fattiga och familjen inte kan betala sina omkostnader, så som måttet låg inkomststandard. Internationellt används begreppet at risk of poverty (Eurostat), alltså att de löper risk för relativ barnfattigdom.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>25 %

1

 Medel

16–25 %

2

 Lågt

<16 %

Uppdaterad: 2024-01-08