Gå direkt till sidans innehåll

Slåtteräng

Symbolen för målet ekosystem och biologisk mångfald
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Indikator SDG. 15. 6

En slåtteräng är en mark där man skördar allt som spontant växer, utan tillförsel av gödsel. Slåtterängar är viktiga livsmiljöer för odlingslandskapets biologiska mångfald. Minskar arealen försämras förutsättningarna för många av dess arter. Nyckeltalet följer upp miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, men också Ett rikt växt- och djurliv.

Andel av det aktuella områdets totala landareal som utgörs av slåtteräng

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

 0,06

2022

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

 0,05

2022

2

Riket

 0,04

2022

3

Lerum

 0,00

2022

Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

I Lerums kommun finns inga slåtterängar, och därför heller ingen andel slåtteräng.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>0,05 %

1

 Medel

0,01–0,05 %

2

 Lågt

<0,01 %

Uppdaterad: 2024-01-08