Gå direkt till sidans innehåll

Lätt att få hjälp av elevhälsan

Symbolen för målet hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SDG. 3. 9

Alla elever i skolan ska ha tillgång till elevhälsa, som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator samt specialpedagog eller speciallärare, men tillgången kan se olika ut. Varje yrkeskategori måste inte finnas anställd på varje skola, men huvudmannen måste organisera elevhälsan så att det finns tillgång till de olika yrkeskategorierna i den utsträckning som är nödvändig för att eleverna ska få det stöd de behöver. Tillgången handlar också om hur lätt det känns för eleverna att kontakta elevhälsan, vilket undersöks i elevenkäten som görs av Skolinspektionen.

Andel som svarat att det är "Mycket lätt" eller "Ganska lätt" att få hjälp av elevhälsan till exempel skolsköterskan

Datakälla: Skolinspektionens elevenkät
Trend:
Ingen tydlig trendutveckling Ingen tydlig trendutveckling sedan 2022
Senaste värdet:
49,6 % (2023)
Utgångsvärde:
49,6 % (2022)

Kommentar

Hälften av eleverna i Lerum uppger att det är mycket eller ganska lätt att få hjälp av elevhälsan. Jämfört med andra kommuner uppnår kommunen ett lågt medelvärde för indikatorn. Ytterst ansvariga för elevhälsan är kommunstyrelsen i Lerums kommun. Kommunen köper skolläkarservice av Närhälsan i Lerum och Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Lerum.

Om statistik

Antal som svarat "Mycket lätt" eller "Ganska lätt" på frågan: "Hur lätt eller svårt är det att få hjälp av elevhälsan till exempel skolsköterskan?" dividerat på totala antalet svarande på frågan i Skolinspektionens elevenkät för åk 8. Skolinspektionens elevenkät genomförs vartannat år i hälften av landets kommuner, så under en cykel över två år deltar alla skolor i landet. För data på kommunnivå avser uppgifterna enbart elever i kommunala skolor i den aktuella kommunen, medan uppgifterna på enhetsnivå och för riket även inkluderar skolor med annan huvudman.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>59,5 %

1

 Medel

49,3–59,5 %

2

 Lågt

<49,3 %

Uppdaterad: 2024-03-12