Gå direkt till sidans innehåll

Elever åk 3 som klarat alla delar av nationella proven i svenska

Symbolen för målet god utbildning för alla
Mål 4 God utbildning för alla
Indikator SDG. 4. 7

De nationella proven är ett stöd för en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning av en elevs kunskaper, och är lika för alla kommuner i Sverige. Det nationella provet i årskurs 3 är obligatoriskt och gemensamt för ämnena svenska och svenska som andraspråk. Provet består av åtta delprov som prövar förmågorna tala och samtala, läsa samt skriva. Skolverket följer upp resultaten årligen, men proven genomfördes inte pandemiåren 2020 eller 2021.

Andel av elever i grundskolans årskurs 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov i svenska och svenska som andraspråk

Datakälla: Skolverket och SCB.
Trend:
Ingen tydlig trendutveckling Ingen tydlig trendutveckling sedan 2010
Senaste värdet:
73,3 % (2023)
Utgångsvärde:
78,3 % (2010)

Kommentar

En hög andel av eleverna i Lerums kommun klarar alla delar av det nationella provet i svenska eller svenska som andraspråk. Andelen var lägre år 2022 jämfört med 2019, men långsiktigt går det att se en ökande trend.

Om statistiken

Avser elever folkbokförda i kommunen oavsett var de går i skolan. På grund av Covid-19 genomfördes inga ämnesprov för åk 3 under 2020 eller 2021 varför inga uppgifter finns för åren.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>74 %

1

 Medel

62–74 %

2

 Lågt

<62 %

Uppdaterad: 2024-01-08