Gå direkt till sidans innehåll

Bra hälsotillstånd

Symbolen för målet hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SDG. 3. 1

Självskattat allmänt hälsotillstånd visar hur människor uppfattar sin egen hälsa, och är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess förutsättningar. Måttet har även visats kunna förutsäga en persons framtida hälsa.

Andel invånare med bra självskattat hälsotillstånd

Rad-id Kön Senaste värdet (%) Datum

0

Män

 76,8

2022

1

Totalt

 73,9

2022

2

Riket

 73,4

2022

3

Kvinnor

 71

2022

Datakälla: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor samt Liv och Hälsa

Kommentar

Ungefär tre fjärdedelar av lerumborna uppskattar att de har ett bra hälsotillstånd, och ingen större förändring har skett sedan frågan började ställas i enkäten. Det är inte heller några större skillnader mellan resultaten i Lerum och andra jämförbara kommuner i Sverige, eller i riket som helhet.

Om statistiken

Indikatorn grundar sig på enkäter från Folkhälsomyndigheten och mäter andel som svarat "Bra" eller "Mycket bra" på frågan "Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?". Man ska vara lite försiktig med att tolka de kommunala resultateten från enkäter som främst sammanställs för nationell nivå då urvalet svarande kan vara väldigt litet på kommunal nivå.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 25 %

>72 %

1

 50 %

66–72 %

2

 25 %

<66 %

Uppdaterad: 2023-09-08