Gå direkt till sidans innehåll

Nytillkomna bostäder i kollektivtrafiknära läge

Symbolen för målet hållbara städer
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Indikator SDG. 11. 8

En förutsättning för att kollektivtrafiken ska användas i så hög grad som möjligt är att den finns inom ett rimligt avstånd. När nya bostäder planeras behöver de vara i kollektivtrafiknära läge för att öka sannolikheten att de som flyttar in använder sig av den.

Andel nytillkomna bostäder (under det aktuella referensåret) i det geografiska området, som har en trafikerad hållplats inom 500 meter

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Riket

 87,8

2021

1

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

 86,6349

2021

2

Lerum

 79,3

2021

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

 72,325

2021

Datakälla: SCB

Kommentar

År 2020 var endast 49 procent av de nytillkomna bostäderna i Lerum nära kollektivtrafiken, vilket var lågt jämfört med andra kommuner i Sverige. Året därefter var nästan 80 procent av de nya bostäderna i närhet av kollektvtrafiken. Trots ökningen finns det en långsiktigt minskande trend sedan 2014.

Om statistiken

Med trafikerad hållplats avses hållplats, för samtliga trafikslag som trafikeras med minst en avgång per timme, vardagar mellan 06:00 och 20:00. Avståndet till hållplats utgår från fågelavstånd och beaktar inte väg- och gatunät. Hållplatsernas geografiska läge har samkörts med uppgifter ut lägenhetsregistret om antal lägenheter per byggnad. Nyckeltalet följer upp miljökvalitetsmålet 'God bebyggd miljö'.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>95,5 %

1

 Medel

54,9–95,5 %

2

 Lågt

<54,9 %

Uppdaterad: 2024-01-08