Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av kväveoxider totalt

Symbolen för målet hållbara städer
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Indikator SDG. 11. 4

NOx är samlingsnamn för luftföroreningar i form av kväveoxid och kvävedioxid. Utsläpp av NOx uppstår vid förbränning i höga temperaturer och är starkt kopplat till användningen av motordrivna fordon såsom bilar, sjöfart och arbetsmaskiner men uppstår exempelvis också vid energiproduktion.

Biltrafiken är den största källan i de flesta tätorter. Kväveoxider är giftiga och bidrar till ozonbildning samt organiska föroreningar som leder till övergödning och försurning av skog, mark och vatten. De har även negativ påverkan på våra andningsorgan.

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx) totalt

Rad-id Samhällssektor Senaste värdet (kg) Datum

0

Totalt

 200

2021

1

Transporter

 135

2021

2

Arbetsmaskiner

 27

2021

3

El och fjärrvärme

 13

2021

4

Egen uppvärmning

 11

2021

5

Jordbruk

 10

2021

6

Industri

 2

2021

7

Utrikes transporter

 0

2021

8

Avfall

 0

2021

9

Produktanvändning

 0

2021

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

I hela Sverige har utsläppen av kväveoxider minskat över åren, och så även i Lerums kommun. Som väntat kommer den största delen av utsläppen från transportsektorn, men utsläppen från den sektorn har också minskat markant. För att se hur kommunen mäter sig mot andra kommuner se indikatorn Utsläpp av kväveoxider per invånare.

Om statistiken

Indikatorn visar totala emissioner av kväveoxider (NOx) avseende utsläppet från samtliga sektorer inom det geografiska området.

Uppdaterad: 2023-09-07